Projekty UE

Projekt „Wdrożenie nowej gamy produktów z nadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi będących efektem prac badawczych”

Nazwa Beneficjenta: „VILPOL” Sp. z o.o.; Wilków Polski 74 05-155 Leoncin

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej gamy produktów z nadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi będących efektem prac badawczych”.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych na rynku międzynarodowym produktów
(opakowań, standów reklamowych oraz książeczek dla dzieci) z zadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi (EL).

Planowane efekty: Efektem projektu będzie dywersyfikacja produkcji w kierunku wytwarzania innowacyjnych produktów z zadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi. Produkty te a także sposób ich wytworzenia są efektem przeprowadzonych badań. Komercjalizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania wysokiej konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, w tym poszerzenia oferty o nowe produkty stanowiące innowację na rynku międzynarodowym charakteryzujące się cechami i funkcjonalnościami przewyższającymi obecnie znane stosowane technologie a dodatkowo możliwymi do wytworzenia w procesie ciągłej produkcji na maszynach poligraficznych.

Wartość projektu (całkowita): 10 911 900.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 904 250.00 PLN

Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „Vilpol” Sp. z o.o., w ramach działania 3.4

Nazwa Beneficjenta: „VILPOL” Sp. z o.o.; Wilków Polski 74 05-155 Leoncin

Tytuł projektu:Dotacja na kapitał obrotowy dla „Vilpol” Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Nr Umowy: POIR .03.04.00-14-0241/20-00

Wartość projektu : 333443,31 PLN