Informacja o wybranym wykonawcy


Zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego na zakup prac rozwojowych za najkorzystniejszą została uznana oferta,
która uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełniła wszystkie wymagania stawione w zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonej oceny najwyższa ilość punktów uzyskał wykonawca:


Smart Textiles Sp. z o.o., Al. J. CH. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa